Klauzula informacyjna dla interesantów - Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla interesantów

Obiekt Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, oraz jego granice zewnętrzne są monitorowane, a obraz podlega rejestracji w Systemie Monitoringu Wizyjnego. Jeżeli zamierza Pani/Pan wejść na teren obiektu, koniecznym będzie podanie swoich danych osobowych, które zostaną zarejestrowane w systemie Klient/Wizyta lub rejestrach manualnych (książki wejść i wyjść).

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy z siedzibą przy ul. Mickiewicza 17, 13-100 Nidzica.

 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: 13-100 Nidzica ul. Mickiewicza 17, Piotr Szczepkowski, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Tel. 89  625 02 25, e-mail: iod.kpp@nidzica.ol.policja.gov.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony obiektów KPP w Nidzicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 20a ustawy z dn. 6.04.1990 r. o Policji i art. 45 i 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 4. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 5. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w systemie Klient/Wizyta oraz rejestrach manualnych (książki wejść i wyjść) przechowywane będą przez okres wskazany
  w przepisach Zarządzenia Nr 93 Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Systemie Monitoringu Wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu następuje automatyczne usunięcie danych poprzez nadpisanie.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania spowoduje odmowę udzielenia zgody na wejście Pani/Pana na teren obiektu.

 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Metryczka

Data publikacji 30.05.2018
Data modyfikacji 26.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Demska KPP Nidzica
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Demska
do góry