Klauzula informacyjna dla funkcjonariuszy - Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla funkcjonariuszy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy z siedzibą przy ul. Mickiewicza 17, 13-100 Nidzica.
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych: Piotr Szczepkowski, ul. Mickiewicza 17, 13-100 Nidzica, tel. 89  625 02 25, e-mail: iod.kpp@nidzica.ol.policja.gov.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu mianowania do służby
  w Policji oraz realizacją zadań pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 28 ustawy z dn. 6.04.1990 r. o Policji oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wskazanej ustawy.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.
 5. Dane przez Panią/Pana udostępnione mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym do właściwej realizacji stosunku służbowego jest obowiązkowe, natomiast w zakresie realizacji pozostałych uprawnień wynikających ze stosunku służbowego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie będzie skutkował odstępstwem od realizacji tychże uprawnień.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

     Zapoznałam/em się

…………………………………………..

(data i podpis)

Metryczka

Data publikacji 30.05.2018
Data modyfikacji 26.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Demska KPP Nidzica
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Demska
do góry