OBOWIĄZEK INFORMACYJNY UODO-DODO - Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY UODO-DODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY UODO-DODO

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości(Dz. U. z 2018 r. poz. 125), zwanej dalej ustawą,informuję, jak niżej:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy jest Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy z siedzibą przy ul. Mickiewicza 17, 13-100 Nidzica, z wyłączeniem zbiorów, dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ul. PUŁAWSKA 148/150; 02-624 WARSZAWA, tel. 22 621-02-51, fax. 22 848-84-94),

  2. Zgodnie art. 98 ust. 2w związku z art. 46 ustawy Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych: Piotr Szczepkowski, ul. Mickiewicza 17, 13-100 Nidzica, tel. 89  625 02 25, e-mail: iod.kpp@nidzica.ol.policja.gov.pl,

  3. Dane osobowe przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy na podstawie art. 13 ustawy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także do wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa. Skargi można wnosić elektronicznie lub na adres Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Metryczka

Data publikacji 25.03.2019
Data modyfikacji 26.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Demska KPP Nidzica
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Demska
do góry