Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy  lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00, a informacja o tym znajduje się na tablicy informacyjnej przy wejściu do Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

 

Definicja skargi i wniosku w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego
SKARGA - jest pojęciem wieloznaczeniowym.
Jest to zażalenie, obwinienie kogoś o coś, środek prawny przysługujący stronom, ale również skarga do NSA, dlatego kpa określa przedmiot skargi i wniosku, ale go nie definiuje. I tak:
Art. 227 kpa stanowi, że przedmiotem skargi jest zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Art. 241 kpa stanowi, że przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
O tym czy dane pismo jest wnioskiem czy skargą decyduje treść w nim zawarta, a nie jego forma zewnętrzna - zatytułowanie pisma - art. 222 kpa.

Podmioty uprawnione do składania skargi
W myśl art. 221 kpa skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub w imieniu innej osoby za jej zgodą.
Powszechny charakter instytucji skargi i wniosku powoduje, że mogą je składać obywatele niezależnie od posiadanego obywatelstwa, małoletni, organizacje społeczne, a nawet osoby nie dysponujące pełnią praw ( ubezwłasnowolnieni, pozbawieni praw publicznych ).
Skargi mogą pochodzić od jednej czy dwóch osób, ale również mogą być składane w formie zbiorowej - podpisane przez wielu członków danej społeczności.
Wszystkie skargi rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 

Przyjmowanie skarg
W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek, i przyjmujący zgłoszenie ( § 6 cyt. Rozporządzenia ).
W sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 16:00.
 

Rozpatrywanie skarg
Skargi nie zawierające imienia i nazwiska ( nazwy ) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia
z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
Załatwienie skargi, w świetle przepisów, polega na rozstrzygnięciu, wydaniu polecenia lub podjęciu innych stosownych środków w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i w miarę możliwości przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu w sposób wyczerpujący skarżącego o wynikach rozpatrzenia, dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych innych stosownych środkach i działaniach.

 

Terminy i zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi
Terminy określone są w kpa i tak:
· Termin 7- dniowy obowiązuje, gdy skarga lub wniosek nie dotyczy naszego organu i trzeba ją przesłać do właściwego urzędu, ewentualnie zwrócić skargę skarżącemu wskazując właściwy organ - art. 231 kpa.
· W przypadku, gdy zbieramy materiał dowodowy - czas na zakończenie postępowania określa art. 237 § l kpa tj. miesiąc od momentu wpłynięcia do organu uprawnionego.
· W przypadku, gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora czy radnego termin ten wynosi 14 dni - art. 237 §2 kpa.
· W przypadku, gdy postępowanie nie zostanie zakończone w ustawowym terminie - przed jego upływem - należy pisemnie poinformować skarżącego o przyczynach jego niedotrzymania i określić nowy termin zakończenia - art. 36 kpa.

 

Ochrona prawna skarżącego
Art. 225 § 1 kpa wprowadza ustawową ochronę prawną skarżącego i wnioskodawcy. Przepis ten brzmi: "Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".
Naruszenie tych zasad może prowadzić w konsekwencji do odpowiedzialności pracownika załatwiającego skargę - odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna lub nawet karna / groźba karalna /.

Zniesienie ochrony prawnej skarżącego
Ochrona obejmuje osoby wnoszące skargę lub wniosek tylko w zakresie dozwolonym prawem, a więc gdy nie zostaną naruszone chronione dobra innych osób lub instytucji. Ochrona nie będzie rozciągała się na osoby dopuszczające się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, czyli dopuszczające się czynów przestępnych ( czyn ten musi być jednoznacznie potwierdzony, wówczas można sprawę skierować do prokuratury ).

Ochrona prawna pomawianego funkcjonariusza Policji
Art. 212 kk mówi, że kto pomawia osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega karze.

Postępowanie w sprawie złożonego wniosku
Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.
Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca zawiadamiając o powyższym wnioskodawcę.
W razie niemożności załatwienia wniosku w ww. terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz przewidywanym terminie załatwienia wniosku.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku oraz w przypadku nie załatwienia sprawy w ustawowym lub wyznaczonym przez właściwy organ terminie, służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w kpa.
 

 Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:    

Rzecznik Praw Obywatelskich,

00-090 Warszawa, Aleja Solidarności 77

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

80 -748 Gdańsk ul. Chmielna 54/57,

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

40 – 032 Katowice ul. Jagiellońska 25 pokój 122

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

50 - 056 Wrocław ul. Wierzbowa 5

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl

            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

 

Metryczka

Data publikacji 03.11.2009
Data modyfikacji 25.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Łukasik
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Łukasik KPP Nidzica
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Demska
do góry